Privacyverklaring

Onbeperkt eten van diverse wereldkeukens?

Privacyverklaring

Wereldrestaurant A15 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om deze bescherming te waarborgen. In deze privacyverklaring geven we uitleg over welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel en hoe wij uw gegevens beveiligen.

Contactgegevens:

Wereldrestaurant A15

Baanhoekweg 1

3313 LA  Dordrecht

+31 (0)78-7998008

info@a15dordrecht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wereldrestaurant A15 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Overige gegevens die wij verwerken:

 • IP-adres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website.

 Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze gegevens worden aangeleverd door de ouders of verzorgers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij onbedoeld zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@a15dordrecht.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 Wereldrestaurant A15 verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

Om uw reservering te verwerken.

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Zodat u contact met ons kunt opnemen via het contactformulier, of online reserveren via de website.
 • Wereldrestaurant A15 kan uw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Wereldrestaurant A15 verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 Geautomatiseerde besluitvorming

Wereldrestaurant A15 neemt in geen geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wereldrestaurant A15 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan door uw verzoek per post naar Wereldrestaurant A15 te sturen of per e-mail naar info@a15dordrecht.nl.

Indien er een wettelijk vastgelegde minimale bewaartermijn van toepassing is, kunnen uw gegevens pas na de vastgestelde termijn verwijderd worden.

De minimale bewaartermijn van debiteuren- en crediteuren administratie is 7 jaar, op grond van de Wet op de Rijksbelastingen.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Wereldrestaurant A15 deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze partijen hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te kunnen uitvoeren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wereldrestaurant A15 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wereldrestaurant A15 gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wereldrestaurant A15 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Analytische cookies verwerken gegevens over het gebruik van de website altijd anoniem. Deze cookies worden gebruikt om te observeren hoe de website gebruikt wordt. Met deze informatie kunnen we de website optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Let op: Wanneer u cookies uitschakelt kunt u nog wel de website bekijken, maar het is mogelijk dat bepaalde content niet weergegeven wordt. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wanneer u dit doet gaan alle voorkeursinstellingen verloren.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wereldrestaurant A15 en heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, evenals een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail sturen naar info@a15dordrecht.nl. Indien dit niet mogelijk is, kunt u een brief naar ons postadres sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wereldrestaurant A15 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wereldrestaurant A15 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw gegevens zijn beschermd door moderne online veiligheidssystemen. Het versturen van uw gegevens gebeurt gecodeerd via een beveiligde verbinding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via info@a15dordrecht.nl of per post.

 Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wereldrestaurant A15 kan deze privacyverklaring wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de website, daar is altijd de meest recente versie te vinden.

All You Can Eat Wereldrestaurant

Baanhoekweg 1
3313 LA , Dordrecht

Openingstijden
Ma t/m do: 17:00 - 22:00
Vrijdag: 17:00 - 23:00
Zaterdag: 16:00 - 23:00
Zondag: 16:00 - 22:00
De keuken is dagelijks een half uur voor sluiting dicht.

E-mail

Telefoonnummer

Franklinweg 5
4207 HX Gorinchem

Openingstijden
Ma t/m do: 17:00 - 22:00
Vrijdag: 17:00 - 23:00
Zaterdag: 16:00 - 23:00
Zondag: 16:00 - 22:00
De keuken is dagelijks een half uur voor sluiting dicht.

E-mail

Telefoonnummer